İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku kişiler arasındaki özel borç ilişkilerinden doğan borçların ödenmemesi durumunda alacaklının talebiyle borcun tahsilinin nasıl ve ne şekilde yapılacağının düzenlendiği bir hukuk dalıdır. Kısaca borcunu ödemeyen borçlunun devlet organlarının devreye sokulması ile borcun tahsil edilmesi işlemine denir. Bu tahsil işlemleri ise genel olarak icra müdürleri ile icra personelleri aracılığıyla gerektiğinde kolluk kuvveti zoru da kullanılarak yerine getirmektedir.

Tüm bu işlemlerin nasıl ve ne şekilde yerine getirileceği, devletin müdahalesinin ne derece ve nasıl olacağı gibi konular İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. İcra ve İflas Hukukunda genel olarak görevli organlar icra daireleri ve icra mahkemeleridir.

İcra ve İflas Hukuku ayrı bir hukuk disiplini olmakla birlikte hukuk sistemimizdeki çoğu hukuki sürecin de nihai aşamasıdır. Dolayısıyla hangi hukuk dalıyla uğraşılırsa uğraşılsın İcra ve İflas Hukuku’nun nitelikli bir şekilde bilinmemesi mağduriyetlere sebep olabileceği gibi kazanılmış olan hakların da elde edilememesi sonucunu doğurabilecektir.

Hukuk sistemimizde bir davanın kesinleşmesi ile ilgili kesinleşmiş kararın yerine getirilmesi farklı kavramlardır.  Kararın yerine getirilmesi yönünden ise icra önemli bir işlev görmektedir. Ayrıca mahkeme kararı olmaksızın para ve/veya bir teminat alacağının tahsiline imkân sağlar.

İcra ve iflas Hukukunda takip türleri genel olarak ilamsız icra, ilamlı icra, kambiyo senetlerine özgü genel haciz yoluyla takip, rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip, kiralanan taşınmazın tahliyesi gibi takip türleri mevcuttur. Görüldüğü üzere pek çok farklı alacak tahsil imkânı ve bu doğrultuda takip türü söz konusudur.

Alacaklı diye ifade ettiğimizde ne kadar para ve parasal değerler aklımıza gelse de İcra İflas Hukuku’nda alacaklı çok geniş bir şekilde düzenlenmiştir. Örneğin taşınır teslimi, taşınmaz teslimi, çocuk teslimi, çocukla kişisel ilişki kurulması, bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi konular dahi icra iflas hukuku kapsamındadır. Alacağın icra daireleri tarafından tahsil edilmesinde önemli aşama haciz aşamasıdır. Kanunda bu aşamada hangi malların ve alacakların haczedilebileceğini hangilerinin haczedilemeyeceğini ya da kısmen haczedilebileceğini tek tek sayılmış, hatta diğer kanunlarda da bu istisnalara eklemeler yapılmıştır.

Bu hususlar ışığında İcra ve İflas Hukuku bakımından düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olmak gerekmektedir. NAVA PARTNERS olarak bu doğrultuda alacaklılar ve borçlular yönünden süreçlerin yürütülmesi ile diğer her türlü uyuşmazlıklar hakkında hukuki danışmanlık veriyoruz.

İcra ve İflas Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.