İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku sadece bina ve eklentileri ile ilgili yapım işini değil, arazinin üzerinde, içinde ve altındaki tüm yapım faaliyetler ile yapım işlerinin düzenlenmesine ilişkin yasal kurallar bütününe denmektedir. İnşaat hukukunun konularından olan eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Eser sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olup yüklenicinin borcu eseri meydana getirmek, iş sahibinin borcu da ücreti ödemektir. Eser denilince daha çok edebiyat, sanat ve bilim eserleri akla gelmekle birlikte bunlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun konusudur. Hazır satın alınmayıp, taraflar arasında kararlaştırılan belirli özelliklere göre yapımı istenen her hangi bir nesnenin meydana getirilmesine eser, satın alan ve eseri meydana getiren kişinin anlaşmasına da dar anlamda eser sözleşmesi denmektedir.

Konut, iş yerleri, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri, otel ve çeşitli tesislerin yapımında gerekli olan tüm sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle inşaat hukuku davaları açılmaktadır. Türk müteahhitlerinin yurtdışında çalışmaya başlaması ile de yükselen inşaat sektörü beraberinde sözleşmelerin hazırlanmasından yapım aşamasına, teslimden sonraki süreçler ile yatırım finansmanı, uluslararası tahkim,   kamu ihale mevzuatı ve tüketici hukukuna uzanan geniş yelpazede pek çok sorunu beraberinde getirmiştir.

Yatırımın güç oluğu alanlara ilişkin uluslararası ve ulusal şirketlerin ortak girişim anlaşmaları ile finansman güçlüğü aşılmıştır. İnşaat sektörünün gelişmesine en önemli katkı ise kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden ve kentsel dönüşüme bağlı inşaat yapım işlerinin artmasından sağlanmıştır.

İpotek ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tapu işlemlerinin takibi, kamu ve özel sektör ihalelerinin hazırlanması, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin tüm işlemler ile alacaklardan kaynaklı tüm davaların takibi ve gerekli sözleşmeleri hazırlanması gibi birçok konuda sektörü iyi analiz edilmesi ve oluşacak uyuşmazlıkların çözümü için alanında uzman avukatlardan destek alınması gerekmektedir.

NAVA PARTNERS olarak;

  • İnşaat sektöründe, yap-işlet devret projeleri, kamu ve özel sektör ihaleleri, imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişim anlaşmaları, konsorsiyum anlaşmaları, FIDIC inşaat işleri sözleşmeleri,  inşaat sözleşmeleri, lisans anlaşmaları, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi,  sözleşmelerden doğan ihtilafların ICC, UNICITRAL kurallarına göre tahkim, arabuluculuk ve diğer alternatif çözüm yolları ile çözümü,
  • Kentsel dönüşümden kaynaklı kat karşılığı inşaat sözleşmeleri,  riskli yapı, riskli alan uygulamaları, riskli yapılardaki genel uygulamalar, itirazların değerlendirilme süreci ve şekil, riskli yapı kararının kesinleşmesi sonrasındaki süreç,  riskli alan ilanı, imar uygulamaları ve 2/3 çoğunluğun sağlanması, yetki devri, kamulaştırma ve pay satışı işlemleri, riskli alana ve riskli yapıya dair dava süreçleri,  yıkım öncesi tespit işlemleri, riskli yapı tespitine bağlı idari işlemler ve yıkım süreci, yıkım ve yeniden yapım aşamasında ortaya çıkan sorunlar,  kentsel dönüşüm uygulamasında tapu kaydındaki sınırlı ayni haklar ve şerhler, yıkımdan sonra maliklerin anlaşmasına dayalı işlemler, maliklerin anlaşmamaları halinde idarece yapılacak işlemler, arsa payı düzeltilmesi davası ve kentsel dönüşüm sürecine etkisi, riskli yapı parselinin komşu parsellerle birleştirilmesi, riskli yapı parselinde ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu), yıkım sonrasında kat irtifakı kurulması ve kat mülkiyetine geçiş,
  • Yapım işlerinde alt yüklenici (taşeron) sözleşmelerinin hazırlanması,  yapım işleri şartnamesinde dayalı kamu ihale hukukuna dayalı işlerde,  ara hakkediş, geçici kabul, kesin hesap ve kesin kabul kararına karşı itirazlar,
  • Arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, birlikte (paylı/elbirliği) mülkiyete konu taşınmazlar açısından arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlaması, şekle aykırı olan bazı durumlarda sözleşmenin ayakta tutulması, sözleşmenin şerhi, sözleşmede tarafların borçları, yüklenicinin borçları, bağımsız bölüm yapma, bağımsız bölümü teslim, ayıba karşı tekeffül, inşaat ruhsatı ve oturma izninin alınması, arsa sahibinin borçları, arsayı teslim, arsayı devir, yüklenicinin temerrüdü ve hukuki sonuçları, aynen ifa ve gecikme tazminatı, müspet zararın tazmini, sözleşmeden dönme ve menfi zarar, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde cezai şart, üçüncü kişilerin hukuki durumu (yükleniciden bağımsız bölüm satın alan veya taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapanların hukuki durumları), kat karşılığı inşaat sözleşmesinin sona ermesi, arsa sahibinin sözleşmeden dönmesi, arsa sahibinin sözleşmeyi feshi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde eksik ve ilave işler,  kat karşılığı inşaat sözleşmesinde fazla yapılan bölümlerin paylaşımı ve eser hukukundan kaynaklı ihtilafların çözümü,

için sizlere danışmanlığın yanı sıra, tecrübeli ekibimiz tarafından avukatlık hizmetleri ile tüm davalarda hukuki destek vermekteyiz.

İnşaat Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.