İş Hukuku

İş Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

İş Hukuku

Tarihsel gelişim içinde iş ilişkisinin güçsüz tarafı olan işçileri korumak amacıyla işçi lehine düzenlemeler oluşturulmuş, devletin emredici yasalar içeren kurallar koymak suretiyle işçi-işveren ilişkilerini düzenlemesi sonucunda da iş hukuku ortaya çıkmıştır. İş hukuku ise temel olarak işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri gibi konuları ele almakta, başkasına bağımlı olarak veya başkasının organizasyonuna girmek suretiyle yapılan iş nedeniyle ortaya çıkan hukuki ilişkileri düzenlemektedir.

Kural olarak ise bağımlı çalışanları değil bir iş sözleşmesiyle işçi ile işveren arasında çıkan hukuki uyuşmazlıkları esas almaktadır. İş sözleşmesi, İş Kanunu’na göre işçi ve işveren arasında kurulan iş ilişkisine dayalı, işçinin iş görmeyi, işverenin de bu işe karşılık ücret ödemeyi taahhüt ettiğini gösteren sözleşmedir. İşçi ve işverenin ise bu sözleşmeye bağlı olarak belirli hakları ve yükümlülükleri vardır. Bu hakların kapsamı esas olarak kanunlarda (İş kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) ve diğer ilgili mevzuatlarda belirtilmiştir. Bu bakımdan da sözleşmelerin, kanunların ve emredici nitelikteki normların var olduğu platformlarda hukuki uyuşmazlıklar olması kaçınılmaz bir gerçektir.

Biz de NAVA PARTNERS olarak;

 • Fazla çalışma ücretleri, yıllık ücretli izinler, doğum izinleri,
 • Yaralanma, ölüm ve iş görmezlik durumları,
 • İşverenin kusursuz sorumluluğu,
 • İşçinin kusurları,
 • Hizmet sözleşmelerinin haklı veya haksız sebeple feshi durumları,        
 • Eksik ödenen veya hiç ödenmeyen işçilik alacakları ile işçi tazminatları,
 • İşçi ve işveren haklarını koruyan iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İşe iade,
 • Kıdem tazminatı, hafta tatili ücretleri, yüzdelerin ödenmesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı,
 • İşverenin eşit davranma borcuna aykırılıktan doğan tazminat davaları, 
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmamasına dayalı iş görmekten kaçınmaya ilişkin ücret ve diğer haklara ilişkin davalar,
 • Cezai şarta ilişkin davalar.
 • Toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Kanunundan doğan davalar,
 • Grev ve lokavta ilişkin davalar,
 • Deniz İş Kanunundan doğan davalar,
 • Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan doğan davalar,

ile bunlar dışında kalmakla birlikte İş Hukukunu ilgilendiren tüm ihtilafları gidermek, uyuşmazlıkları çözüme kavuşturmak amacıyla sizlere danışmanlık ve avukatlık hizmeti ile hukuki destek vermekteyiz.

İş Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.