Kamu İhale Hukuku

Kamu İhale Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Kamu İhale Hukuku

Kamu kurumları keyfi uygulamalara yol açmamak açısından ihtiyaç duydukları mal, hizmet ve yapım işlerini ihaleler yoluyla temin etmek zorundadır.  Bunun için 4734. sayılı Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili diğer birçok yasal mevzuat ile düzenlenme getirilmiştir.

Kamu ihalesinin temel ilkelerin başında; idarelerin bu kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçları uygun şartlarla ve zamanında karşılaması ve kaynakları verimli kullanması gerektiği gelmektedir.

Kamu ihalesi her aşamasında önem ve dikkat edilmesi gereken aşamaları içermektedir. İhale ilanı ile birlikte, idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı başta olmak üzere usule uygun olarak hazırlanıp idareye sunulmak zorundadır. İdare ile ihaleye giren firmalar arasındaki bu süreç oldukça önemli olduğu için konusunda uzman avukatlar tarafından incelenmesi gerekmektedir.

İdarenin yaptığı ihale sürecinin ayrı ayrı prosedürleri olduğu gibi asıl sözleşmelerin takibi ihale sonrası yaşanmaktadır. Zira idare ile sözleşme imzalandıktan sonra süreç çok farklı işlemektedir. Mesleki tecrübemizle sabit olduğu üzere birçok firma idarenin firmalara uygulayacağı yaptırımların farkında olmadan bu sözleşmeleri uygulamakta ve daha sonrasında sorunlar yaşamaktadır.

Bütün bu süreçler düşünüldüğünde ihale sürecinin başından sonuna kadar konusunda uzman kişilerden alınacak yardım ile hiçbir sorun yaşamadan süreç tamamlanması mümkündür.

Bu konuda ihale süreçlerinin başından sonuna kadar tarafımızca hukuki danışmalık sağlanmakta, aşağıdaki hizmetler gibi birçok hizmet müvekkillerimize sunulmaktadır.

  • İhalelerde yasak fiil ve davranışlar ile ihale dışı bırakılma sebepleri açısından gerekli hukuki uyarıların yapılması,
  • Kamu İhale Kurulu (KİK) kararlarına karşı iptal davaları açılması,
  • Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı açılan iptal davalarında müdahil olarak davaya katılma, 
  • Geçici ve kesin teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin hukuki başvuruların yapılması ve dava açılması,
  • 4734 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama kararlarına karşı başvuru ve dava süreçlerinin yönetilmesi,
  • 4735 Sayılı Kanun uyarınca tesis edilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı başvuru ve dava süreçlerinin yönetilmesi,
  • 2886 Sayılı Kanun uyarınca tesis edilen İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemlerine karşı başvuru ve dava süreçlerinin yönetilmesi,
  • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında çıkan uyuşmazlıklarda gereken hukuki yardımın sağlanması. 
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 235'nci maddesi kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma" suçu ile alakalı davaların takibi,
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 236'nci maddesi kapsamında "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" suçu ile alakalı davaların takibi 

Kamu İhale Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.