Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Sağlık Hukuku

İnsanların en temel hakları uluslararası hukukla koruma altına alınmış olup yaşam hakkının da diğer hakların varlığı için ilgili haklar hiyerarşisinde en tepede bulunduğu söylenebilir. Sağlık hakkı da bu yaşam hakkının bir uzantısı olup gerek uluslararası düzenlemelerde gerekse iç hukukta anayasal düzeyde kendisine yer bulmuş, hüküm altına alınmıştır. Zira diğer hakların kullanılabilmesi için öncelikle o hakları kullanabilecek sağlıklı bireylerin mevcudiyeti gerekmektedir ki bu durumda sağlıklı olmaktan kasıt olabilecek en yüksek seviyede beden ve ruh sağlığına yani sağlık standardına sahip olmak şeklinde ifade edilebilir. 

Anayasamızda dolaylı olarak kendisine yer bulan ve sosyal haklar arasında düzenlemeye konu olan sağlık hakkının en temel görünümleri sağlıklı yaşama hakkı ve kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olarak ifade edilebilmektedir. Sağlıklı yaşama hakkı kişiye belirli standartlarda yaşam şartlarının sağlanmasıyla sağlığının korunması (konut, gıda vb. temel gereksinimlerinin ve/veya gerekli şart ve koşulların sağlanması) ile vücut dokunulmazlığının korunması gibi yine kişinin beden bütünlüğüne rızası dışındaki olası tüm müdahalelerin engellenmesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı ise devletin sağlık hizmetini, kendi eliyle veya özel hukuk kişileriyle olmak üzere gerçekleştirmesi ve bu şekilde kişilere ihtiyaç duydukları hizmetlerin olması gerektiği şekilde ve çağdaş standartlara uygun olarak sunulmasıdır. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki sağlık hakkının temel görünümlerine ilişkin yapılan açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere sosyal güvenlik hakkı, sağlık hakkı açısında büyük önem teşkil etmektedir. Bu da kişinin sağlık hakkına belli açılardan ulaşmasında sosyal güvenliğin büyük rol oynamasından kaynaklanmaktadır. Zaten sağlıklı olmak için gerekli temel standartlara ve sağlık hizmetlerine ulaşma imkânı olmayan kimselere sağlık hakkının tanınması sosyal güvenlik hakkı aracılığıyla tanınabilmektedir ki burada da sosyal devletin önemi açıktır. 

Sağlık hakkına konu sağlık hizmetinin, devlet eliyle veya devletin gözetim ve denetimi altında ifa edilmesi, sağlık hizmeti sunulmasının kamusal niteliğini açıkça ortaya koymaktadır. İşte bu sağlık hizmeti de sağlık hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ancak burada her ne kadar sağlık hizmeti kamusal olsa da sağlık hukukun yalnızca bir kamu hukuku dalı olmadığını belirtmek yerinde olacaktır. Sağlık hizmetinin bir tarafında ilgili hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile kişiler yer alırken diğer tarafında da hastalar bulunmaktadır. Her ne kadar sağlık hukuku dendiği zaman akla ilk olarak hasta hakları gelse de aslında ilgili sağlık hizmeti veren kişi, kurum ve kuruluşlar ile hastaların hak ve yükümlülükleri ve yine ilgili sağlık hizmeti veren kişi, kurum ve kuruluşların birbirleriyle olan ilişkileri sağlık hukukunun kapsamı içerisinde yer almaktadır. Bunlar dışında sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı başta olmak üzere çok geniş bir alana sahiptir.  

Özellikle sağlık alanında bilimsel ve teknolojik olarak günbegün yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin ekonomik uzantıları sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkları arttırmakta, bu uyuşmazlıkların çözümü için her türlü gelişmenin ve güncel düzenlemenin takibini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda belirtilen hususlar dikkate alınarak tarafımızca;

  • Özel sağlı kurum ve kuruluşlarının kuruluşunda, işleyişinde-yönetiminde, hastalar ile aralarında kurulacak sözleşmeler ile bilgilendirme formlarının hazırlanmasında danışmalık,
  • Doktorların her türlü sorumlulukları (idari, hukuki, cezai) yönünden ilgili meslek kuruluşları ile yargı mercileri önünde temsil,
  • Doktorlar başta olmak üzere diğer sağlık personelleri aleyhine açılmış davaların takibi,
  • Hastaneler ve sağlık kurum ve kuruluşları aleyhine açılmış davaların takibi,
  • Tıbbi uygulama hatası gibi hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk hallerinde zarar gören kişilerin açacağı davaların takibi, 
  • Özel sağlık kurum ve kuruluşları arasındakiler ile bu kurum ve kuruluşlar ile idare arasındaki uyuşmazlıklarda danışmanlık,
  • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hekimlerine ve diğer ilgili personellerine önleyici bir yaklaşımla bilgilendirme ile kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortasına dair danışmanlık, 
  • Sağlık alanında gerekli ruhsat alımları, ilaç dağıtım sözleşmeleri vb. nitelikteki işlerde danışmanlık, 
  • Organ nakli etik kurulu kararlarına karşı başvurular,

hizmetleri müvekkillerimize sağlanmaktadır.

Sağlık Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.