Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Şirketler Hukuku

Ticari faaliyetler nasıl doğrudan ekonomiyi ilgilendiriyorsa şirketlerin faaliyetleri ve durumları da ticari hayatı aynı derecede etkilemektedir. Zira ilk çağlardan itibaren hayatın bir parçası olan ticari faaliyetlerin büyük bir bölümü günümüzde şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketlerin bu faaliyetleri gerek ticaret hacmindeki payları gerekse bu faaliyetlerin özelde şahıslar genelde ülkeler olmak üzere ekonomi açısından büyük önem teşkil etmesi olası sorunların ve uyuşmazlıkların geriye dönüşü oldukça zor ve telafisi güç sonuçlar doğurmasına yol açmaktadır.  Bu nedenle şirketlerin kuruluşundan sona ermesine kadar yönetim ve diğer her türlü faaliyetler dâhil olmak üzere tüm işlemlerin titizlikle ve gerekli hukuki destek alınarak yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Ticaret hukukunun alt dallarından biri olan şirketler hukuku da ticari hayatın merkezinde yer alan şirketleri kapsamlı şekilde ele almaktadır. 

Şirketler farklı ülkelerde farklı sınıflandırma ve gruplandırmalara tabi tutulmuş, farklı nevilerde şirketler kurulmasına imkân tanınmıştır. Bununla birlikte hangi tip olursa olsun şirketlere ilişkin her türlü husus şirketler hukukunun alanını oluşturmakta, tarafımızca da şirketlerin kuruluşlarında, öncelikle şirketin nevine karar verilmesi ile ilgili şirketler bakımından ortaklık ve sermaye yapılarının belirlenmesi, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve devamında gerekli tescil ve kayıt işlemlerinin yürütülmesi yönünden hukuki destek sağlanmaktadır. Yabancı şirketler bakımından ise ülkemizde kurulmaları dışında kendileri açısından oldukça farklı sonuçlar doğuracak olan şube veya temsilcilik açmak da gündeme gelebilir ki bu açılmalarda kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak başvuruların yapılması ve bunun neticesinde gerekli izinler alınarak tescil ve kayıt işlemlerinin tamamlanması da tarafımızca gerçekleştirilmektedir.   

Ayrıca şirketlerin iç işleyişleri şirketlerin hedeflerine ulaşması açısından fark yaratmakta bu noktadaki problemler sıkıntılı süreçlere sebebiyet vermektedir. İşte bu doğrultuda NAVA PARTNERS olarak Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, diğer komite ve kurul kararları için yasal mevzuat çerçevesinde destek vermek, iç yönergelerin oluşturulması ve görüş bildirilmesi başta olmak üzere yönetimsel kararlara ilişkin danışmanlık sağlıyor, ihtilafların çözüme kavuşturulmasına yardımcı oluyoruz. Bunun dışında şirket ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmelerini incelediğimiz, hazırladığımız ve/veya hazırlanmasına danışmanlık verdiğimiz gibi yine şirket ve çalışanlar arasında süregelen uyuşmazlıkların çözümlenmesini sağlıyoruz.

Şirketler açısından önemli bir diğer husus ise büyümek ve genişlemek için gerekli adımların atılmasıdır ki bu bazen diğer şirketler ile yapılan işbirlikleriyle mümkündür. Bu işbirlikleri ticari aracılık anlaşmaları şeklinde olabileceği gibi finansal veya teknik işbirliği şeklinde de olabilir. Ticari aracılık anlaşmaları olarak kümelenen acentelik, distribütörlük ve franchise anlaşmaları; şirket ortaklığı veya hisse devriyle gerçekleşen finansal ortaklıklar ve son olarak lisans anlaşmaları ve teknoloji işbirlikleri gibi çeşitli şekillerde söz konusu olabilen teknik işbirlikleri oldukça önemli kararlar olup bu kararlar öncesi gerekli araştırmaların ve analizlerin yapılması, karar alındığında ise sözleşme süreçlerinin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Tarafımızca bu konularda gerek hazırlık aşamaları gerek sözleşmeler kısmı gerekse devamındaki süreçlerin yönetilmesi bakımından danışmanlık hizmeti sunulmakta taraflar arasında uyuşmazlıklar oluştuğunda çözümünde rol oynanmaktadır.

Aynı zamanda şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanda gösterecekleri günlük faaliyetlerin, müzakerelerin desteklenmesi, ilgili kurumlarla görüşülmesi ile yapılacak ticari sözleşmelerin hazırlanması ve sonuçlandırılması ve bunlar dışında şirket tarafından veya şirket aleyhine açılacak olan dava ve icra işlerinin yürütülmesi tarafımızca sağlanmaktadır. Bunları sağlarken ise şirketlerin ilgili birimleri ile doğrudan iletişim ve işbirliği içinde olma yolunu seçiyoruz. 

Yine şirketlerdeki yapılanma, değişim ve sonlanmalar da ticari hayatın kaçınılmaz bir tarafı olup buna ilişkin şirketin niteliğindeki değişimler veya esas sözleşme değişimleri ile birleşme, devralma bölünme, pay alım-satımları, işletme ve iş kolu devirleri, sermaye artırım-indirim işlemleri veya sona erme, iflas, konkordato ve tasfiye işlemleri de tarafımızca yürütülmektedir. 

Şirketler hukuku alanında bütün bu hususlar dışında diğer birçok yönden müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. Bunlardan bazıları şöyledir;

  • Şirketin içerisinde bulunduğu hukuki durum çerçevesinde düzenli olarak raporlama yapılması,
  • Şirket içi eğitimlerin verilmesi,
  • Kişisel verilerin korunması bakımından uyumluluğun sağlanması,
  • Şirketin mülkiyet haklarının korunması ile yapılacak satış ve kira sözleşmelerinde destek verilmesi,
  • Şirketin vergisel yükümlülükleri yönünden değerlendirme yapılması ve uyuşmazlıkların çözümü,
  • Şirket ortakları arasındaki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,
  • Şirket ve/veya ortaklarının ceza gerektiren fiilleri gündeme geldiğinde adli-idari makamlar önünde temsili,
  • Şirketin isim, marka, patent, telif ve diğer tüm fikri mülkiyeti dair haklarının korunması, 
  • Haksız rekabete ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi, haksız rekabet oluşturan fiillerin engellenmesi, tecavüzün meni, eski hale getirme, maddi/manevi tazminat ve diğer ilgili davaların yürütülmesi,

hizmetlerini müvekkillerimize sunuyoruz.

Şirketler Hukuku ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.