Tüketici Hakları

Tüketici Hakları ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.

Tüketici Hakları

Ülkemizde genel olarak tüketiciler ve satıcılar kulaktan dolma bilgilerle haklarını idame ettirmeye çalışmakta, hal böyle olunca tüketici ve satıcı arasında sürekli olarak husumet doğuran durumlar meydana gelmektedir. Bu hususta ilk bakılması gereken yer ise Tüketici Kanunu’dur.

Tüketici Kanunu’nun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Tüketicinin sorunla karşılaştığı noktada kanunun öngördüğü yerlere başvuruda bulunulması gerekmektedir. Tüketici yaşadığı sorunu daha doğrusu şikâyetlerini; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla belediyelerle koordineli olarak oluşturulan tüketici sorunları hakem heyetlerine bildirir. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir. Uyuşmazlık konusu mal veya hizmet bedelinin her yıl belirlenen (..........) TL'yi aşmadığı hallerde bu heyetlerce verilmiş bir karar olmaksızın tüketici mahkemelerine başvurulamaz. Bu parasal sınır, her yıl yasal düzenlemelerde gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenecektir. Görüleceği üzere dikkat edilmesi gereken en önemli husus, tüketici açısından alınan ürün bedelinin izlenecek şikâyet yolunu belirlemesidir.

Sadece tüketiciler değil ilgili tüketici örgütleri hatta Bakanlık bile satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulmasını, satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması yönünde dava açabilir.

Belirtmek gerekir ki ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle tek tek dava açma hakları saklıdır. Mahkemece, dava sonucunda ayıplı malların toplatılması kararını verilmiş ise, ayıplı malın ve ayıbın niteliğine göre bu malların satıcıya iade edilip edilmemesine ilişkin karar verilecektir. Ancak, malların toplatılması için yapılan her türlü masraf, aleyhine karar verilen kişi tarafından ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmemektedir. Mahkemelerce verilen para cezaları ise suçun aynı yıl içerisinde tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanmaktadır. Para cezaları her yıl başında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca arttırılır.

Bu konuda NAVA PARTNERS olarak; alınan ürünün değerine göre Tüketici Hakem Heyeti veyahut Tüketici Mahkemesine başvuruda bulunduğumuz ve süreçlerin takibini yaptığımız gibi tüketicilere ve/veya satıcılara danışmanlık hizmeti başta olmak üzere her türlü uyuşmazlık üzerine hukuki destek sağlıyoruz.

Tüketici Hakları ile bilgi almak ve iletişime geçmek için tıklayınız.